2010, നവംബർ 22, തിങ്കളാഴ്‌ച

khmcn Kncn Kncn

ASp-¯nsS Hcp kplr-¯nsâ aI³ hnhm-ln-X-\m-b-t¸mÄ F\n¡v AXn ]s¦-Sp-¡m-\m-bn-Ã. Hcp ZoÀL-bm-{X-¡p- tijw am{X-amWv B ho«n-se¯n Biw-k-IÄ AÀ¸n-¡m³ F\n¡pw `mcy¡pw CS-bm-b-Xv. R§sf I­-t¸mÄ ho«-½-bpsS apJw hnSÀ¶p. H¸w I®p-Ifpw \nd-ªp. ho«nse skän-bn-bn Hcp `mK¯v he-Xp-ssI-¸¯n HmSn¨p sIm­v hcsâ A½ Ft´m ]d-bm-s\m-cp-§p-¶-Xn-\n-S-bn Ah-cpsS I®n \n¶v c­p XpÅn I®oÀ skän-bn hoWp. kwkm-cn-¡m³ Ign-bp-¶n-Ã. ISp¯ Blvfm-Zw. ]d-bm-\m-{K-ln-¨Xv ]d-bm³ Ign-bp-¶nÃ. Ah-km\w B A½ B\-µ-t¯msS ]d-ªp. Ieym-W-¯nsâ ]ntä Znhkw taml³em h¶n-cp-¶p. skän-bp-sS... Cu `mK-¯mWv...emte-«³ Ccp-¶-Xv.

hnhm-l-¯n\v hs¶-¯m-\m-bn-sÃ-¦nepw ASp¯ Znhkw hnhmlho«n \S³ taml³em F¯n-b-Xnsâ kt´mjw R§-fp-ambn AhÀ ]¦n-Sp-I-bm-bn-cp-¶p. ho«n Hcp ]cn-]mSn D­m-bm {]i-kvXÀ h¶p t]mbm AXnsâ Xnf¡w Gsd hÀ²n-¸n-¡pw. kn\n-a-þ-cm-jv{Sob cwK-¯p-Å-hsc Cu coXn-bn sIm­n-d-¡p¶ CS-\n-e-¡mcpw GPâp-amcpw \ap-¡n-S-bn-ep-­v. hnhmlw Ignªv Iyma-d-I-fpsS _l-f-¯n-\n-S-bn thZn-bn \n¡p¶ h[q-h-c-·mÀ lmfnsâ Ccp-h-i-hp-apÅ hmXn-ep-I-fn-te¡v apJw Xncn¨pw adn¨pw I®p-IÄ HmSn¨v \n¡p-¶Xv Ne-¨n{X \So\S-·m-cp-sSsbm a{´n-am-cp-sStbm Fgp-¶-ův ImWm³ th­n am{X-am-Wv. R§-fpsS a¡-fpsS hnhm-l-¯n\v a{´n-am-cn ]ecpw ]Ån-bnepw lmfnepw F¯n-bn-cp-s¶-¦nepw ho«n h¶-hÀ Ipd-hm-bn-cp-¶p. a{´n-amÀ F¯p-¶-Xn\v ap¼mbn Øew t]meokv tÌj-\n \n¶v Po¸n t]meokv kwLw F¯n At\zmjWw \S-¯pI ]Xn-hm-Wv. F¶m ]e a{´n-amcpw ho«n F¯n-bn-«p-Å-Xv t]meokv AI-¼-Sn-tbm-S-Ãm-bn-cp-¶p. Hcm-sfm-gn¨.v tI{µ-a{´n sI.hn. tXma-knsâ hc-hmWv Xnf-¡-amÀ¶ hchv! At±lw ho«n \S-¯nb aq¶v kµÀi-§-fnepw t]meokv AI-¼-Sn-tbmsSbm--bn-cp-¶Xp sIm­v sImgp¸v Gsd-bm-bn-cp-¶p (aq¶pw F³tUm kÄ^m³ hnhm-Z-¯n\v ap¼v) UÂln ]Wn-t¡gvkv {SmhÂkv _m_p-hnsâ ]p{Xn ]mÀh-Xn-bpsS hnhmlw \S-¶Xv sIm¨n-bnse te sadn-U-b-\n h¨m-bn-cp-¶p. \S³ {io\n-hm-ksâ km¶n[yw lmfn\v Xnf¡w Iq«n. R§-fpsS ]n¶n-en-cp-¶Xv Nh-d-bn \ns¶-¯nb hcsâ BÄ¡m-cm-bn-cp-¶p. AhÀ CS-¡n-S¡v amdn amdn tNmZn-¡p-¶Xv tIÄ¡m-am-bn-cp-¶p. \½psS taml³em h¶n-«n-tÃ.?

hnhm-l-Zn-\-¯n hnin-jvSm-Xn-Yn-I-fmbn F¯p-¶-h-cpsS Iq«-¯n \S³ Iym-]vä³ cmPp F¯n-¡-gn-ªm h\n-X-IÄ CfIn adn-bpw. \ofhpw \o­-ap-Snbpw ASp-¯nS NmSn hoÀ¯ Ihnfpw B\-bpsS i_vZhpw Bsc-bmWv Cf-¡n-a-dn-¡m-¯-Xv! ae-bmf kn\n-a-bpsS im]-amWv Xne-I³ F¶v Iym]vä³ cmPp ASp-¯nS ]d-ª-t¸mÄ, \ns¶-t¸mse \nsâ Ab¡m-c-s\bpw kvt\ln-¡pI F¶v tbip-{InkvXp ]d-ªXv Ft¸mgpw Dcp-hn-s¡m­v \S-¡p¶ Iym]väsâ hmbn \n¶p Xs¶-bmtWm Cu shSn-b-p­-IÄ Noän-bn-d-§n-b-sX¶ kwibw \ap-¡p-­m-bn. bp.Un.F^v `c-W-Im-e¯v a{´n-k-`-bnse Hcp AwKw c­v {]mhiyw ASp-¯-Sp¯ Znh-k-§-fn-embn hcn-I-bp-­m-bn. Xnc-sª-Sp¸p ASp¯p hcp¶ Imew. At±-ls¯ Rm³ hc-bv¡p¶ ImÀ«q-Wp-I-fn F§-s\-¦nepw hcp¯W-sa¶ Bh-iy-hp-am-bn-«mWv hc-hv. BÄ¡q-«-¯n-\n-S-bnembmepw aXn-b-s{X. Øm\mÀ°n enÌv sI.]n.kn.kn X¿m-dm¡n sIm­n-cn-¡-bm-Wv. Fs¶ H¶p c­p XhW DÄs¸-Sp-¯n-bm koäv Dd-¸m-Wv.

ImÀ«q-Wp-IÄ ]cn-tim-[n-¨Ã Øm\mÀ°n enÌv B ]mÀ«nbpw X¿m-dm-¡p-¶-sX-¶-dn-bm-sa-¦nepw c­v XhW At±-ls¯ DÄs¸-Sp-¯n. `mKyw! bp.Un.F^nsâ Øm\mÀ°n enÌv h¶t¸mÄ At±-lhpw AXn D­v. ImÀ«q-Wn {]Xy-£-s¸-«Xp sIm­mWv enÌn h¶-sX¶v At±lw Ct¸mgpw hniz-kn-¡p-¶p. F¶m Rm³ A§s\ hniz-kn-¡p-¶n-Ã. H«pw If-¦-an-Ãm¯ t]cp-­m-bn-cp-¶Xp sIm­v, Ign-hp-­m-bn-cp-¶Xp sIm­v am{X-amWv At±-l-¯n\v koäv e`n-¨-sX¶v FÃm-hÀ¡p-a-dn-bmw.

HIvtSm-_À 30 cmhnse ]Xn-s\m-¶c þ bmsXmcp ap¶-dn-bn-¸p-an-ÃmsX, t]meokv AI-¼-Sn-bn-ÃmsX Hcp sImSn h¨ ImÀ tKän\v ap¶n-se¯n þ KXm-K-X-h-Ip¸p a{´n tPmkv sXä-bn Cd§n h¶p. IqsS At±-l-¯n-sâbpw Fsâbpw kplr-¯mb hnÂs{^Uv (A-¦-am-en) D­v. P\-Xm-ZÄ a{´n-bmb sXä-bn-ensâ tÌäv ImÀ tIm¬{K-kp-Im-c-\mb hnÂs{^-Unsâ ap¼n Ft¸mgpw hn\bw ImWn-¡p-¶p. alm-tZ-h³ kwhn-[m\w sN¿p¶ ImW-ms¦m-¼¯v F¶ kn\n-a-bpsS ]qP Ign-ªv aS§n hcn-I-bm-bn-cp-¶p. kn\n-a-bn XpS§n B NÀ¨ hotc-{µ-Ip-amÀ, t{ibwkvIp-amÀ, IrjvW³Ip«n Fw.-FÂ.-F., ]pXnb Xncp-sIm¨n _kv kÀho-k,v Xncp-þ-sIm¨n F¶ t]À \nÀt±-in¨ Xnc-¡-Ym-Ir¯v tPm¬t]mÄ, ]pXn-sbmcp kn\n-a-bn Hcp _kv I-­-IvS-dpsS thjw AWn-bp¶ a{´n-bpsS tdmÄ XpS§n ]e-Xn-s\-¸-änbpw kwkm-cn-¨p. kn\n-a-bn e`n¨ Nm³kn-s\-¸än
hni-Zo-I-cn-¨-t¸mÄ Rm³ Hcp Imcyw ]d-bm³ ad-¶n-Ã.
`mKy-hm-\m-Wv. B AI¶ ]Ãp-IÄ I­m-e-dn-bn-tÃ!

sXäbnÂ: CXv ]Ãnsâ AI¨-b-Ã. AS-hm-Wv. hà AShp \b-hp-amtWm F¶ Nn´-bn-en-cn-¡p-t¼mÄ At±lw hni-Zo-I-cn-¨p. ]Ãv AS¶p t]mbXmWv. sXä-bn-ensâ Hmtcm hm¡p-IÄ¡pw hmN-I-§Ä¡pw AI-¼-Sn-bmbn ctaiv sN¶n-¯-e-bp-sS-sX-¶-t]m-se, shSn-s¡«p t]msebpÅ i_vZ-¯n hnÂs{^Uv Ipep-§n-¨n-cn-¡p-¶p-ap-­v.

Fsâ HmÀ½¡p-dn-¸p-IÄ X¿m-dm-¡p-¶-Xnsâ NÀ¨bpw Iq«-¯n Ibdn h¶p. hnÂ{^-Up-ambn Hcp-an-¨n-cp-¶p Fgp-Xm-sa-s¶mcp Nn´ Ipsd-¡m-e-am-bn a\-Ên Ibdn h¶-Xp-am-Wv. AXn-\mbn ae-bm-äq-cn \Ã-sbmcp dntkmÀ«v Hcp-¡n-¯-cm-sa¶v tPmkv sXä-bn ]s­m-cn-¡Â \nÀt±-in-¨-Xp-am-Wv. Gsd Zqc-am-sW-¦n Znh-khpw t]mbn hcnI {]bm-k-am-W-tÃm F¶v Rm³ ]d-ª-t¸mÄ Beph ]mekv B¡n-¡-fbmw F¶v At±lw \nÀt±-in-¨p. \à Øe-am-Wv. s]cn-bm-dns\ t\m¡n-sIm­v HmÀ½I-fpsS ]\n-\ocv Hcp-¡n-sb-Sp-¡m-sa¶v At±lw ]d-ª-t¸mÄ Rm³ ]m¼ns\ HmÀ¯p. Beph ]me-kn ]m¼p-I-fpsS Xmakw F¶ ]{X-hmÀ¯sb Rm³ kqNn-¸n-¨p.

sXäbnÂ: AXn-s\´m apI-fn-es¯ \ne-bn Xma-kn-¡mw. At¸mÄ ]m¼ns\ t]Sn-t¡-­-Xn-Ã. ]m¼v ^Ìv ^vtfmdn Ib-dn-tÃ-sb¶ kwi-b-¯n\pw At±-l-¯nsâ hni-Zo-I-c-W-ap-­v. shfp-¯pÅn NX¨v ]Sn-I-fnepw apI-fn-es¯ apdn-I-fnepw hnX-dn-bm aXn ]ns¶ ]m¼v B hgn hcn-Ã.

HmÀ½¡p-dn-¸p-IÄ¡v shfp-¯p-Ån-a-Wtam F¶v Btem-Nn-¨p. CXn-\n-S-bn _m¦p-I-fpsS NnÓs¯¸än Ahy-à-ambn NneXv sXä-bn ]d-bp-I-bp-­m-bn. F¶m ASp¯ Znh-ks¯ ]{X-§Ä I­-t¸m-gmWv hni-Z-ambn a\-Ên-em-¡m³ Ign-ª-Xv. Beph s^U-d _m¦v Fwt¹m-bokv bqWn-b³ tZiob P\-d Iu¬kn tbmKw DXvLm-S\w sNbvXp sIm­v a{´n tPmkv sXä-bn ]d-ªp. IÀj-I-cp-sSbpw sNdp-In-S-I-¨-h-S-¡m-cp-sSbpw XmXv]-cy-§Ä F¡m-ehpw kwc-£n¨p t]m¶ s^U-d _m¦nsâ \ne-ap-gp¶ IÀj-I\pw ]ÂN-{I-hp-a-S-§p¶ NnÓw amäm-\pÅ \o¡s¯ s^U-d _m¦nse Poh-\-¡mÀ sNdp¯p tXm¸n-¡-Ww.

At±-l-¯nsâ ià-amb Cu Blzm\w {i²n¨t¸mgmWv Ignª c­p hÀj-ambn C´y-bnse {][m-\-s¸« _m¦p-I-fpsS NnÓ-§Ä amdn-s¡m-­n-cn-¡-bm-WtÃm F¶ Nn´ \½psS a\-Ênepw F¯p-¶-Xv. AXoh kpµ-c-amb ]e NnÓ-§fpw h­n-s¨-s¡-¶-t]mse Ah amän IÅ t\m«nsâ Nph-bp-Å ]p-Xnb NnÓ-§sf cwK-¯n-d¡n sh¡p-¶p. F´m-sW-¶-dn-bn-Ã. ]pXnb _m¦v NnÓ-§Âs¡Ãmw Xs¶ Hcp AÇoe Nph. _vfukn-sâ ]n¶nse Cd¡w Ipdªp hcp-¶Xp t]mse-bpÅ ImgvN. cmk-eoe t]mse. B eoem-hn-t\m-Z-¯nsâ XpS¡w tÌäv _m¦v NnÓ-¯n-eqsS þ AXnsâ then-tbäw F{X-t¯m-f-sa¶v bqWn-b³ _m¦v NnÓw IqSp-X shfn-s¸-Sp-¯p-¶p.

Hcp tI{µ-a-{´n-bpsS {]nb ]p{X-\mWv Cu ]Wn-- Gsä-Sp-¯-sX¶v tIÄ¡p-¶p. Cu Agn¨p ]Wn¡v c­v hÀjs¯ ]g-¡-ap-­v. tImSn-I-fpsS CS-]mSv. _m¦v DtZym-K-ØÀs¡Ãmw CXv Adn-hp-Å-Xm-sW-¦nepw Bcpw Xpd¶p ]d-bm³ apt¼m«p hcp-¶n-Ã-sb-¶-XmWv Hcp {]tXy-I-X. Ah-cpsS {]Xn-tj-[-§-fpsS iàn Xpcp-¼n¨p t]mbXp sIm­-söv \ap-¡-dn-bmw.

s^U-d _m¦nsâ \ne-ap-gp¶ IÀj-I\pw Ccp¼p N{Ihpw Irjn sN¿p¶ ]mS¯p Xs¶ Ipgn¨p aqSm-\mWv km[y-X. c­v Imf-sbbpw sh«n Intem¡v 125 cq] hnebv¡v hn¡m\pw km[y-X-bp-­v. F¶m CsXÃmw HcmÄ apI-fn-en-cp¶v ImWp-¶p-­v. Pohn-¨n-cp-¶-t¸mÄ Ft¸mgpw Nncn-¡p¶ apJw ImgvN h¨ B alm³ Cu ImgvN I­v Nncn-¡n-Ã, Zp:Jn¡pw. s^U-d _m¦nsâ Øm]I sNbÀam-\mb tlmÀaokv Xc-Is\ Cu cmPys¯ IÀj-Icpw sNdp-¡-¨-h-S-¡mcpw kvt\ln-¡p-¶p.

tIm¬{Kknsâ \pIw h¨ Cc-«-¡mfIÄ \Ã-sbmcp Xnc-sª-Sp¸p NnÓambn-cp-¶p. AXns\ amän ssI¸-¯n-bn Ib-dnb tIm¬{Kkv ]mÀ«n-bnse Nne a{´n-amÀ¡pw Ah-cpsS a¡Ä¡pw X¡mew am¸v sImSp-¡mw þ s^U-d _m¦ns\ HmÀ¯v.


0 comments:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ