2010, ഒക്‌ടോബർ 24, ഞായറാഴ്‌ച

t]m¡p- h-chv

Cu Iogvhg¡w \ap¡v amäm-\m-hn-Ã. bm{X-b-bv¡m-\pw, kzoI-cn-¡m\pw Bbn hnam-\-¯m-h-f-¯nepw, sdbnÂth tÌj-\p-I-fnepw, _kv Ìm³Up-I-fnepw F¯n-t¨-cp-¶-hÀ At\-I-cm-Wv. h³hn-am-\-¯m-h-f-§-fpsS hc-hn\v ap¼v Gsd {i² ]nSns¨Sp¯ tI{µw a²y-Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dnse sN§-¶qÀ sdbnÂth tÌj-\m-bn-cp-¶p. ^vfmäv t^mapIÄ \nd-sªm-gp-Ip¶ ImgvN s{Sbn-\p-IÄ F¯p-¶-Xn\p aWn-¡q-dp-IÄ¡v ap¼v \ap-¡-hnsS ImWm³ Ign-bpw. bm{X-b-b¸p kwL-§Ä ssIsIm-Sp¯pw, H¨ h¨pw, ssIho-inbpw, I®o-scm-gp-¡nbpw Ab-bv¡p¶ cwK-§Ä IuXpIw Df-hm-¡p-¶-h-bm-Wv. F¶m Icn-¸qÀ-þ-s\-Sp-¼m-tÈ-cn-þ-Xn-cp-h\´]pcw h³hn-am-\-¯m-h-f-§-fpsS hc-thmSp IqSn bm{X-b-b¸p kwL-¯nsâ CSn¨p Ibäw B `mK-t¯-¡m-bn. kzoI-cn-¡m\pw, ]d-ª-b-bv¡m-\p-ambn _Ôp-¡fpw, kplr-¯p-¡fpw HmSnIq-Sp¶ cwKw bm{X-¡m-csâ _e-s¯bpw, kzm[o-\-s¯bpw Gsd Db-c-¯n-te¡v sIm­p t]mIp-¶p. F¶m Cu tImem-l-e-§-fn-sem¶pw Xmev]-cy-an-Ãm-¯-hcpw Iq«-¯n-ep-­v. cmjv{So-b-¡m-cpsS \ne-]m-Sp-I-fn amäw h¶Xp sIm­v ]pXnb {Kq¸p-I-fpsS P\-\hpw C¯-c-¯n bm{X Øe-§-fn kw`-hn-¡p-¶p. Hmtcm t\Xm-hn-s\bpw BtLm-j-]qÀÆw bm{X-bm-¡p-Ibpw, kzoI-cn-¡p-Ibpw sNt¿­ `mcw ]pXnb {Kq¸p-I-fpsS Xe-bn-em-bn.

]gb Imes¯ c­v bm{X-b-b-¸p-I-fmWv Fsâ HmÀ½bn F¯p-¶-Xv. H¶v sdbnÂth tÌj³, asäm¶v hnam-\-¯m-h-fw. Xan-gv\m-«n-se IS-eq-cn Xma-kn-¨n-cp¶ Fsâ Hcp _Ôp-hns\ ImWm-\mbn Rm³ Xncn-¨p. sImÃw IS¶v sNt¦m-«bpw ]n¶oSv Xan-gv\m-Snsâ ]mf-§-fn-eqsS s{Sbn³ k©-cn-¡p-¶p. {Kma-{]-tZ-is¯ Hcp tÌj-\n h­n F¯n. tÌjsâ t]cv HmÀ¡p¶n-Ã. {Kma-hm-kn-I-fn FÃm-hcpw Xs¶ tÌj-\n IqSn-bn-«p-­v. tÌj\v ]pd¯v Imdpw Imf-h-­n-Ifpw InS-¡p-¶p. shÅ hkv{Xhpw Idp¯ I®Sbpw [cn¨v 65-Im-c-\mb Hcp shfp¯ XSn-b³ hen-sbmcp P\-¡q-«-¯nsâ AI-¼-Sn-tbmsS ¹mäv t^man F¯n. H¸w ]Xv\n-bp-ap-­v. tÌj³ amÌdpw, aäv sdbnÂth Poh-\-¡mcpw `hy-X-tbmsS At±-l-¯nsâ ]n¶m-se-bp-­v. s{Sbn³ ]pd-s¸-tS-­ ka-b-am-bn. At±lhpw ]Xv\nbpw s{Sbn-\n Ib-dn. ssIIq-¸nbpw, ssIho-inbpw FÃm-hcpw At±-ls¯ bm{X-bm-¡n. Fsâ ap¼n-es¯ koän c­p-t]cpw Ccp-¶p. F¶m At±-ls¯ F\n¡v ]cn-N-b-ap-ÅXpt]mse, ]cn-Nbw FhnsShs¨-¶-dn-bn-Ã. R§Ä kwkm-cn-¨p. CS-]-g-In. At±lw {]Xn-tcm-[-h-Ip-¸nse Hcp DtZym-K-Ø-\m-bn-cp-s¶¶pw, UÂln-bn-embncp-¶p Xma-k-sa¶pw hni-Zo-I-cn-¨p. Fsâ hnh-c-§Ä tNmZn-¨-dn-ªp. UÂln-bn i¦-dnsâ it¦-gvkv ho¡venbn D­m-bn-cp-s¶¶pw ]d-ª-t¸mÄ At±lw Ft¶mSp tNmZn-¨p. D¦Ä¡v Fs¶ sXcn-bpam? e£va¬ F¶ t]cp IqSn At±lw ]d-ª-t¸mÄ F\n¡v AÛp-X-am-bn. At±lw ImÀ«q-Wn-Ìv i¦-dnsâ kplr-¯m-Wv. UÂln-bnse s\{lp lukn i¦-dns\ ImWm-\mbn F¯m-dp-­m-bn-cp-¶p. ]gb ]cn-N-b-¡m-cs\ I­p-ap-«n-b-Xn F\n¡pw BlvfmZw tXm¶n þ dn«-bÀ sNbvX-Xn\v tijw At±lw Xan-gv\m-«nse P·-Ø-e-t¯¡v aS-§p-I-bm-bn-cp-¶p. B {Kma-¯nse [\m-Vy-\m-Wv. h³`q-Sa. Irjn-¡m-c³. B {Kma-¯nsâ `mKyw. B {Kma-¯nsâ ssZhw.

F¶m B sIm¨p-{Km-a-¯nse sdbnÂth tÌj-\n I­ \mS-I-t¯-¡mÄ IqSp-X-embn a\-Ên ambmsX \n¡p-¶Xv sNss¶ FbÀt]m-«n D­mb Hcp kw`-h-am-Wv. sNss¶-bn \n¶v sIm¨n-bn-te¡v Rm³ aS-§p-¶p. hnam-\-¯m-h-f-¯n-te¡v Ib-dnb Fsâ tXmfn Btcm X«n. ““Zm-knXv Ft§m«m?" Fs¶mcp tNmZyhpw þ Xncnªp t\m¡nbt¸mÄ hb-emÀ chn A¶v a{´n-b-Ã. F¦nepw bm{X Ab-¡p-hm³ JZ-dp-Im-cpsS ià-amb \nc. aq¶mw {Kq¸nsâ cq]o-c-W-s¯-¸än Btem-Nn-¡m-\pÅ ka-bhpw AhnsS e`n-¡p-¶p. a{´n-bÃmXncn-¶n«pw hnam-\-¯m-h-f-¯nse Hcp kwLw DtZym-K-Øcpw At±-l-¯n\p Npäpw IqSn. Iq«-¯n Hcp ss]e-äpw. d-tÌm-dân-\-I-t¯¡v Ib-dn. Npäpw \n¶-h-tcm-Smbn hm tXmcmsX kwkm-cn-¨p sIm­v \n¡p¶ hb-emÀPn-bpsS apJ-t¯¡v hnj-®-\mbn Rm³ amdn amdn t\m¡n. ““s¹bn³ t]mIm-dm-bnà Zmtk þ \½Ä Ib-dnb tijta hnam\w Db-cq. km[\w HmSnt¡­ ss]eäv CXm ChnsS \n¡p-¶p.”” ]ns¶bpw Ac-a-Wn-¡qÀ AhnsS sNe-h-gn¨ tijamWv chn Fs¶bpw hnfn¨v hnam-\-¯n-\-Sp-t¯¡v \o§n-b-Xv. hnam-\-¯nsâ tImWn-¸-Sn¡v Xmsg DtZym-K-Øcpw apI-fn hnam-\-¯nsâ tUmdn FbÀtlm-Ì-kp-Ifpw Im¯p \n¸p-­m-bn-cp-¶p. R§Ä hnam\w Ibdn hnam\w s]m§n. Rm³ ssI\Jw kt´mjw sIm­v ISn-¨p. bm{X sN¿p-I-bm-sW-¦n C§s\ thWw. ssZh-ta, {]nb chn¡v tI{µ a{´n k`-bn B Øm\w e`n-¡-W-ta. thyma-bm\ hIp¸p Xs¶ e`n-¡-tW. Db-c-¯n-se-¯nb hnam-\-¯n-en-cp¶v Db-c-¯n-te¡v t\m¡n Rm³ {]mÀ°n-¨p.

tI{µ B`y-´-c-a{´n ]n.- Nn-Zw-_-c-s¯-¸än c­v hm¡v Ipdn-¡m³ BWv Rm\n-{Xbpw hmcn hens¨-gp-Xn-b-Xv. F¦nepw am¯p-¡p-«-¨m-b-s\-¸än Hcp hm¡v ]d-bmsX IS¶p t]mIp-¶Xv icn-b-Ã-tÃm. Rm³ ae-bmf at\m-c-a-b tPmen sN¿p¶ Imew. BgvN-bn c­p Znhkw tIm«bw Hm^okn-tebv¡v sIm¨n-bn \n¶v t]mhpI ]Xn-hm-bn-cp-¶p. Hcp Znhkw sIm¨n-bn-te-¡pÅ aS-¡-bm-{X-bn tIm«bw sdbnÂth tÌj-\n Rm³ I­ Hcp cwKw C¶pw HmÀ½bn Xnf§n \n¡p-¶p. H¶mw \¼À ¹mäv t^man sNdnsbmcp s]«n Ncn¨v h¨v AXn-t·Â Pq_ [cn¨ HcmÄ Ccn-¡p-¶p. kao-]¯p \n¡p¶ Nne-cp-ambn Ipiew ]d-bp-¶p. BÄ¡p«w CÃ. kao-]¯p sN¶v Rm³ No^v FUn-ä-dp-ambn Ipiew ]d-ªp. am¯p-Ip-«n-¨m-b³ a{Zm-kn\v t]mhp-I-bm-Wv. s]s«¶v s]«n-bpsS ]pd¯p \n¶v Fgp-t¶äv Rm\nXm hcpt¶ F¶v ]dªv At±lw ¹mävt^m-ansâ ]n¶n-te¡v \S-¶p. hfsc AIse \n¶ Hcm-tfmSv Ipiew ]dª tijw Xncn¨v h¶v ho­pw s]«n-bpsS ]pd-¯n-cp-¶p. at\m-ca sIm¨n Hm^nknse {]Ên tPmen sN¿¶ DtZym-K-Øs\ I­Xp aqe-amWv am¯p-¡p-«n-¨m-b³ Abmsf tXSn ]n¶n-te¡v t]mb-Xv. AXmWv am¯p-¡p-«n-¨m-b³ F¶ kvt\l-¯-W-ensâ kpJw.

Ignª sk]väw-_-dn-emWv hnhn[ cmjv{Sob ]mÀ«n-I-fpsS kam-[m\ ZqX-·mÀ Imivao-cn-te¡v t]mb-Xv. Imivao-cn-se-¯nb hnam-\-¯n \n¶v sIm¨p _mKp-Ifpw Xq¡n AwK-§Ä Cd§n hcp-¶-Xv Zriy-am-[y-a-§-fn At¶ Znhkw \½Ä I­-Xm-Wv. aq¶v Znh-ks¯ kµÀi-\-¯n\p t]mb-h-cpsS henb s]«n-I-sfÃmw etK-Pmbpw F¯n. F¶m ]n. NnZw-_cw am{Xw hen-sbmcp s]«nbpw Xq¡n Cd§n hcp¶ cwKw FÃm-h-tcbpw AÛp-X-s¸-Sp-¯n. Cu coXn-bn hen-sbmcp s]«n Xq¡n-bn-d-§n-bm Imivao-cn kam-[m\w ssI hcp-sa-¶v NnZw-_cw Icp-Xn-b-ncn¡n-Ã. Imivao-cn F¶p am{X-aà Idm-¨n-bn sN¶n-d-§n-bmepw Ign-hXpw s]«n ssIbn Xq¡n-bmWv NnZw-_cw Cd-§m-dp-f-f-Xv. F¶m hen-sbmcp s]«n IqsS sIm­p t]mtI-­-Xmbn h¶m-tem? etK-Pn-sâ Iq«-¯n AbmÄ tijw s]«n-bpsS hc-hn-\mbn s_Âän\p kao]w Im¯p \n¡p¶ c­p a{´n-am-cpsS c­p ssienIÄ ImWm\pw Hcn-¡Â Ah-k-c-ap­m-bn. a{´n-am-cmb ]n. NnZw-_-chpw ]n.- Fw. skbvZpw. skbvZns\ kzoI-cn-¡m-s\-¯n-b-h-tcmSv Ipiew ]dª tijw At±lw ]pd¯v ]mÀ¡v sNbvXn-cp¶ Imdn Ibdn Øew hn«p. etKPv s_Âän hcp-¶-X-\p-k-cn-¨v- Ah tiJ-cn¨v skbvZnsâ a{´n aµn-c-¯n sIms­-¯n-t¡­ Npa-Xe kzoI-cn-¡m-\mbn hnam-\-¯m-h-f-¯n-¯n-seb-h-cpsS tPmen-bmbn amdp-¶p. s]«n-Ifpw _mKp-Ifpw aäpw F¯p¶ s_Âän\v A¸p-d-¯mbn asämc tI{µ-a-{´nbmb ]n. NnZw-_cw Ac-a-Wn-t¡m-dm-f-ambn Im¯p \n¡p¶ ImgvN s]«n Im¯p \n¡p¶ F\n¡pw ImWm-\m-bn. A¶s¯ [\-a-{´n-bm-bn-cp¶ NnZw-_-c¯ kzoI-cn-¡m-\mbn Ìm^n s]«n-cp-¶-hÀ t]mepw F¯n-bn-cp-¶nà F¶-XmWv kXyw. Gsd t\cw Ignªv s]«n F¯n-b-t¸mÄ AXv Xq¡n-sb-Sp¯v ]pd-t¯¡p t]mb NnZw-_-c-t¯m-SpÅ CW¡w IqSn. At±-ls¯ hc-bv¡p-t¼mÄ Aev]w IqSn {i²n¨v hc-bvt¡­XtÃ-sb¶v tXm¶m-Xn-cp-¶n-Ã.

0 comments:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ